Заседание общински съвет 17. 09. 2019 г. /вторник/ от 9,00 ч., брой точки 56

17 сеп.    9:00

 П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1

от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

17. 09. 2019 г. /вторник/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1. 19XI-328 /11-09-2019- Средства за създаване на условия за учебен процес в сградата на СУ ‘Любен Каравелов’ – Пловдив,          намираща се на ул. ‘Мара Гидик’ № 37, за учебната 2019 -2020 г. Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
2. 19XI-338/11-09-2019 – Вземане на решение за осигуряване на средства за изместване на трафопост в дворно място на СУ ‘Любен Каравелов’ – сграда 1, ул. ‘Лютиче’ № 2                     

 Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
3. 19XI-334 /11-09-2019 – Отпускане на временен безлихвен заем в размер на 4 097, 47 лв. на ДГ ‘Маргаритка’ за разплащане на дейности по проект с № 2019-1-BG01-КА101-061887, финансиран от ЦРЧР по Програма ‘Еразъм’, ‘Ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани’, сектор ‘Училищно образование’ на тема ‘Големият интерактивен екран за малките любопитковци’.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
4. 19XI-283 /19-08-2019 – Отпускане на временен безлихвен заем на ДГ ‘Дъга’ за разплащане на дейности по проект, съгласно ‘Договор № 2019-1-BG01-KA101-061806, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ‘ЕРАЗЪМ+’, ‘Ключова дейност 1 ‘Образователна мобилност за граждани’, сектор „Училищно образование“, на тема: ‘Добрите практики в подкрепа на емоционалното и социално благополучие на децата’               

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
5. 19XI-318 /11-09-2019 – Разкриване на яслени групи в ДГ ‘Елица’ , р-н „Западен“ и осигуряване на финансови средства за обезпечаване на необходимия медицински персонал за новоразкритите групи до края на календарната 2019

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
6. 19XI-308/09-09-2019 – Удостояване на Лука Станчев със званието ‘Почетен гражданин на град Пловдив’ (посмъртно)

Вносител: 29 общински съветника

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
7. 19XI-314/11-09-2019 – Дарение за нуждите на Областна дирекция на МВР-Пловдив на експресни тестове Draeger DrugCheck 3000 за анализа на плюнчени проби за едновременно откриване наличието на 5 групи наркотични вещества

Вносител: Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив                                      

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
8. 19XI-305/09-09-2019 – Дарение на средства на ОД на МВР – Пловдив за подмяна на дограма в административната сграда, в която се помещава отдел ‘Криминална полиция’, находяща се на ул. „Петко Д. Петков“                          

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
9. 19XI-286 /22-08-2019 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул.“Княз Церетелев“ № 23 („Антова къща“), представляващ  ПИ с идентификатор 56784.519.760 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 728 кв.м. ведно със сграда 56784.519.760.1със ЗП 183 кв.м., на три етажа, с предназначение – друг вид сграда за обитаване и сграда 56784.519.760.4 със ЗП 38 кв.м., на един етаж, с предназначение – хангар, гараж за извършване на дейност – за художествена галерия

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет „ОИЗЕУО“, ЗА Зам.-кмет „ОСУТСИ“, съгласно заповед № 2556/19.08.2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
10. 19XI-311/10-09-2019 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н ‘Западен’, бул. ‘Пещерско шосе’ № *, бл. *, ет. * ет. *, ап. *, включен във фонд ‘Ведомствен’, на правоимащата наемателка – Ц. Г. П.

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
11. 19XI-312 /10-09-2019 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район ‘Тракия’, бл. *, вх.’*’, ет. *, ап.*, включен във фонд ‘Ведомствен’, на правоимащата наемателка – Б. А. Б.

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
12. 19XI-295 /05-09-2019 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР ‘Тракия’, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, включен във фонд ‘Настаняване под наем’, на правоимащите наематели А. П. М.  и А. В. М.

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив               

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
13. 19XI-291/30-08-2019 – Вземане на решение за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. „Тракия“, бл. *, вх.“*“, ет.*, ап. *, включен във фонд „Настаняване под наем“, на правоимащите наематели – Д. З. Б., Г. О. Б. и Л. Д. Б.

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
14. 19XI-290 /23-08-2019 – Поправка на допусната очевидна техническа грешка в текстовата част на Решение № 55, взето с Протокол № 3 от 14. 02. 2019 г. на Общински съвет- Пловдив  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-1989/ 21. 08. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
15. 19XI-332/11-09-2019 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект разположен на първи етаж в двуетажна масивна сграда със застроена площ от 300 кв.м., разположена в северната част на дворното място на ОУ ‘д-р Петър Берон’, гр. Пловдив, с площ на обекта от 18 кв.м., с предназначение – за стоматологичен кабинет

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
16. 19XI-285/22-08-2019 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ училищен бюфет в ПГСАД ‘Хр.Ботев’, адрес;гр.Пловдив, ул. ‘Гладстон’ №70, с площ от 65.02 кв.м. , съставляващ самостоятелно помещение, находящо се на първи етаж в четириетажна сграда с идентификатор №56784.521.806.1 със застроена площ 1256 кв.м., брой етажи-4, предназначение сграда за образование

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет „ОИЗЕУО“, ЗА Зам.-кмет „ОСУТСИ“, съгласно заповед № 2556/19.08.2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
17. 19XI-282/06-08-2019 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул.Захари Стоянов’ № 86, намиращ се в сградата на ОУ ‘Екзарх Антим I’, представляващ ученически стол с площ от 135 кв.м., с предназначение на обекта-за ученическо столово хранене

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
18. 19XI-346 /12-09-2019 – Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се в корпус ‘А’ на СУ ‘Св. Седмочисленици’, представляващ училищен павилион – бюфет, с площ от 50 кв.м, с предназначение за ученическо хранене – продажба на закуски, хранителни продукти и напитки                            

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
19. 19XI-339 /11-09-2019 – Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени на имоти-общинска собственост, приета с решение № 393 на Общински съвет – Пловдив от 14.10.2010 г.              

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
20. 19XI-186 /23-05-2019 – Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.510.164, с площ 11,417 кв.м., по скица от СГКК, а по документ за собственост 11 418 кв.м., съставляващо имот № 164 по плана на Спортен комплекс ‘Отдих и култура’, собственост на ‘Пловдив рийч’ ЕООД (отл. от 30.05.2019 г. за следващо заседание)

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
21. 19XI-293 /30-08-2019 – Вземане на решение за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. ‘Тракия’, бл. *, вх.’*’, ет. *, ап.* с недвижим имот, собственост на И. Д. А., находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. ‘Ландос’, ул. ‘Крайречна’ №*, бл. *, вх.’*’, ет.*, ап.№*.   

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
22. 19XI-296 /05-09-2019 – Вземане решение за сключване на окончателен договор между община Пловдив е ЕТ ‘Одиком-Марин Пешкиров’ ЕТ ‘Христо Филипов’ и Д. Н. Т., във връзка с изпълнение на решение № 102, взето с протокол № 5 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Пловдив              

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
23. 19XI-304/09-09-2019 – Вземане на решение за сключване на окончателен договор между община Пловдив и Г. С. Г., във връзка с изпълнение на решение № 102, взето с протокол № 101 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
24. 19XI-336 /11-09-2019 – Кандидатстване на община Пловдив с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 ‘Развитие на туристически атракции’ по Приоритетна ос 6: ‘Регионален туризъм’ на Оперативна програма ‘Региони в растеж’ 2014-2020.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
25. 19XI-284 /19-08-2019 – Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2018 година                       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 26. 19XI-306/09-09-2019 – Информация за  изпълнението на бюджета на община Пловдив и сметките за средствата от европейския съюз към 30 юни 2019 г. и актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2019 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета       

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 27. 19XI-331/11-09-2019 – Изменение на бюджета на община Пловдив за 2019 година, изменени на утвърдените разходи за заплати по месеци за 2019 г. в дейност 431 ‘Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина’ и в дейност 437 ‘Здравен кабинет в детски градини и училища’, функция IV ‘Здравеопазване’

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
28. 19XI-351/13-09-2019 – Осигуряване на допълнителни средства за маломерна паралелка в ОУ ‘Гео Милев’ гр. Пловдив                             

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
29. 19XI-350 /13-09-2019 – Одобряване на бюджетна прогноза за община Пловдив за периода 2020-2022 г. изготвена в изпълнение на БЮ 3 от 30.08.2019 г. от Министерство на финансите

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
30. 19XI-298/05-09-2019 – Завишаване броя на децата в първите възрастови групи в детските градини на територията на община Пловдив за учебната 2019/2020 г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
31. 19XI-327 /11-09-2019 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред                     

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
32. 19XI -287 /23-08-2019 – Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане на начина на изпълнение на задълженията на страните по Договор за предоставяне на концесия от 03.07.2003 г., сключен между община Пловдив, в качеството на концедент и ‘Елиза 1999′ ЕООД, в качеството на концесионер, както и на допълнителните споразумения към него, във връзка с отправено мотивирано предложение с вх.№ 13Ф2551/274 от 05.09.2017 г., допълнено с писмо с вх.№ 13Ф2551/280 от 27.10.2017г. от ‘Елиза 1999′ ЕООД

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-1989/ 21. 08. 2019 г.           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
33. 19XI-326 /11-09-2019 – Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад ‘Централен’, ул. ‘Княз Александър I Батенберг’, площад ‘Римски стадион’, ул. ‘Райко Даскалов’ – до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства – в обхвата на Зона В.

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
34. 19XI-335 /11-09-2019 – Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, приета с решение № 5 от 2019 г., чрез създаване на нова позиция в раздел II.2.4.3  ‘Право на строеж за трафопостове’; Вземане на решение за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нова бетонна разпределителна уредба мерене /БРУМ/ със ЗП 4 кв.м., със сервитутна зона 27,02 кв.м. и сервитутна зона за ел.провод с площ 14,07 кв.м. в полза на ‘Електроразпределение юг’ ЕАД  гр. Пловдив.      

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
35. 19XI-353/13-09-2019 – Подробен устройствен план – план за регулация кв. ‘Хр. Смирненски’, гр. Пловдив с Правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: Комуникационна-транспортна схема и трансформация на собствеността

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
36. 19XI-345/12-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І – 75, обществено обслужващи дейности и УПИ ІІ-76, обществено обслужващи дейности, кв. 170Б, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
37. 19XI-344 /12-09-2019 – Одобряване на ПУП-ПП за част от линеен обект „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Пловдив“ и одобряване на проект за създаване на специализирана план – схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ, част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ в обхвата на градски части: ЖК „Кишинев“, кв. „Хр.Смирненски“, ЖК „Южен“, „Югоизточна индустриална зона“ в обхвата на кв. „Модър“, „СМФ- юг“ за част от линеен обект  „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Пловдив“; част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект: Реконструкция и изграждане на канализационна  и водопроводна мрежа на гр. Пловдив“

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 38. 19XI-343 /11-09-2019 – Одобряване на ПУП-ПП за част от линеен обект ‘Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС ‘Юг’ до кръстовището на бул.’Пещерско шосе’ и ул. ‘Царевец’, гр. Пловдив и одобряване на проект за създаване на специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ част ‘Водоснабдяване’ в обхвата на ПУП – парк ‘Отдих и култура’ , Спортен комплекс ‘Отдих и култура’ ЖК ‘Кишинев’ и за изменение на специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ част ‘Водоснабдяване’ в обхвата на кв.’Хр.Смирненски IV’, кв.’Хр.Смирненски III’

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 39. 19XI-342 /11-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на специализирана план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ част ‘Водоснабдяване’ в обхвата на ПУП-ПУР ЖК ‘Марица-север’, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл.150 от ЗУТ за линеен обект: ‘Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС ‘Север’ до бул. ‘България’ гр.Пловдив.                        

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
40. 19XI-313/11-09-2019 – Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по част от линиите от Общинската транспортна схема на Община Пловдив и сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и.           

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
41. 19XI-294/05-09-2019 – Обявяване на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Ангел Букурещлиев’ № 14, поземлен имот с идентификатор 56784.521.442, с площ 705 кв.м., ведно със сграда с идентификатор 56784.521.442.1 с площ 486 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Сграда за култура и изкуство, за публична общинска собственост

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
42. 19XI-324/11-09-2019 – Одобряване на ЗК ‘Лев инс’ АД за застраховане на МБАЛ ‘Св.Пантелеймон – Пловдив’ ЕООД, както и сключване на застрахователен договор за застраховка ‘Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия’               

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
43. 19XI-323 /11-09-2019 – Одобряване на ЗАД ‘ДаллБогг:Живот и здраве’ АД за застраховател на ‘Диагностично – консултативен център II – Пловдив’ ЕООД както и сключването на застрахователен договор за задължителна застраховка ‘Професионална отговорност’ на лицата, упражняващи медицинска професия

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
,

 44. 19XI-320 /11-09-2019 – Одобряване на ЗАД ‘ДаллБогг:Живот и здраве’ АД за застраховател на ‘Център за психично здраве -Пловдив’ ЕООД по застраховките ‘Имущество’, ‘Професионална отговорност’ и ‘Злополука и заболяване’, както и сключването на съответните застрахователни договори                       

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
45. 19XI-348 /12-09-2019 – I. Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ I – Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот, собственост на дружеството – един брой свободно помещение с площ от 6 кв. м. , ведно с общо 7 кв.м. от покрива на сградата; II. Утвърждаване на тръжни документи на ‘ДКЦ I- Пловдив’ ЕООД за отдаване под наем на недвижимия имот подробно описан в т.I  

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
46. 19XI-347 /12-09-2019 – Одобряване ЗК ‘Лев Инс’ АД за застраховател на МБАЛ ‘Св.Мина-Пловдив’ ЕООД за сключване на застрахователен договор за имуществена застраховка и за задължителна застраховка ‘Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия’                                

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 47. 19XI-333 /11-09-2019 – Увеличаване капитала на ‘ДКЦ Изток’ ЕООД , гр. Пловдив, чрез записване на нови дялове – от 754 030  лв. на 903 950 лв.                    

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
48. 19XI-301/09-09-2019 – Средства за финансиране на обучение на педагогически и медицински специалисти по въвеждане на Монтесори педагогика в общински училища и детска ясла.                            

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
49. 19XI-349/13-09-2019 – Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив,със средства, предвидени в бюджета на община Пловдив

Вносител: Емил Русинов – Председател на комисията по чл. 7 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни    проблеми, жители на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
50. 19XI-292 /30-08-2019 – Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 22, взето с Протокол № 4 от 17. 02. 2005 г. на ОбС-Пловдив             

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 51. 19XI-341 /11-09-2019 – Домакинства на гр. Пловдив на Световни първенства по гребане за юноши /девойки/ през 2021 г. и за младежи и девойки до 23 г. през 2023 г.      

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
52. 19XI-352 /13-09-2019 – Кандидатстване на община Пловдив с проектопредложение по Процедура за директно предоставяне на БФП ‘Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие’                                

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
 53. 19XI-309/ 10-09-2019 – Вземане на решение за изменение на договор №13ДГ342/13.03.2013г. за недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив бул. ‘Източен’ №10, представляващ ПИ с идентификатор 56784.528.573 по КК и КР на гр. Пловдив с площ от 41 998 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: стадион, който поземлен имот съставлява УПИ I -528.573

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
54. 19XI-302/ 09-09-2019 – Вземане на решение за допълване на Годишната програма на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., приета с решение № 5 от 2019 г., в изпълнение на изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС.               

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
55. 19XI-317 /11-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – зеленина, кв. 367 по плана на кв. ‘Триъгълника’, гр. Пловдив, (ПИ с идентификатор 56784.522.3630 по КККР на гр. Пловдив)   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
56. 19XI-337/11-09-2019 – Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ за част от кв.143, по плана на ‘Бяла зона’ – Пловдив.

носител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

 

САВИНА  ПЕТКОВА

 Председател на Общински съвет – Пловдив

 

Вашето мнение