Заседание общински съвет 03. 10. 2019 г. /четвъртък/ от 9,00 ч., брой точки 36

1 окт.    9:00

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет

С В И К В А М

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на

03. 10. 2019 г. /четвъртък/ от 9,00 ч.

в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,

находяща се на ул.”Авксентий Велешки” № 20,

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. 19XI-329 /11-09-2019 – Приемане на ‘Общинска образователна програма за периода 2020-2022 г.’

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

2. 19XI-368/26-09-2019 – Осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на новото крило на ДЯ ‘Веселушка’, в район ‘Източен’

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

3. 19XI-310/ 10-09-2019 – Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Пловдив, Областна администрация-Пловдив, Регионално управление на образованието – Пловдив, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Професионална гимназия по машиностроене, Професионална гимназия ‘Петър Парчевич’, Обединено училище ‘Св.св. Кирил и Методий’ и Тракия икономическа зона

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

4. 19XI-360/25-09-2019 – Осигуряване на средства за неверифицирани разходи по проект ‘Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТ гр. Пловдив ( Договор с Рег.BG161RFOP001-3.002-0034-C03),  по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

5. 19XI-365/26-09-2019 – Изменение на решение № 2, взето с протокол № 1  от 23.01.2018 г. на Общински съвет – Пловдив                

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив          

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

6. 19XI-363/25-09-2019 – Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ‘Свободна зона  Пловдив’ АД и упълномощаване представителя на община Пловдив в ОСА на ‘Свободна зона-Пловдив’ АД за изразяване на становище по проекто-решенията на извънредното общо събрание на дружеството

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

7. 19XI-366/26-09-2019 – Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на район ‘Централен’, Кмет на район ‘Западен’, Кмет на район ‘Южен’, Кмет на район ‘Тракия’, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.                

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

8. 19XI-354/24-09-2019 – Определяне на участник, спечелил публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. ‘Княз Церетелев’ № 23 / Антова къща/, ПИ с идентификатор 56784.519.760, с площ от 728 кв.м., за извършване на дейност – за художествена галерия

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

9. 19XI-315 /11-09-2019 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Градска художествена галерия – Пловдив,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Съборна“ №14а, представлявано от директора, недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Гладстон“ № 32

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

10. 19XI-359/25-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация /ПУП – ПР/ на част от кв. 425 по плана на кв. ‘Русин махала’, гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

11. 19XI-358/25-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I – за озеленяване, общ.обсл., кв.13 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, като обособява нов УПИ I – 514.1032 – за озеленяване, кв.3,  ЖК ‘Отдих и култура’,  гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив           

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

12. 19XI-357/25-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I – за озеленяване, общ. обсл., кв.7 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, като обособява нов УПИ I – 514.1015- за озеленяване, кв.3,  ЖК ‘Отдих и култура’,  гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив      

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

13. 19XI-356 /25-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I – за озеленяване, общ. обсл., кв.3 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, като обособява нов УПИ I – 514.1004 – за озеленяване, кв.3,  ЖК ‘Отдих и култура’,  гр. Пловдив

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив         

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

14. 19XI-355 /25-09-2019 – Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-за озеленяване, общ. обсл., кв.2 по плана на ЖК ‘Отдих и култура’, като се обособява нов УПИ II-514.1002 – за озеленяване, кв.2, ЖК ‘Отдих и култура’, гр. Пловдив                     

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

15.19XI-370/27-09-2019 – Предварително съгласие по чл.25, ал.2 и ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на поземлен имот 56784.339.1 по КК КР на гр.Пловдив с площ 33 984 кв.м. с начин на трайно ползване: пасище, с трайно предназначение на територията:земеделска, в имот с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: парк

Вносител: Борислав Инчев – Кмет на район „Южен“

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

16.19XI-371/27-09-2019 – Подробен устройствен план-план за регулация кв. ‘Северно от панаира’, гр.Пловдив с Правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: Комуникационна-транспортна схема и Трасформация на собствеността

Вносител: инж. Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2353/ 27. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

17.19XI-289 /23-08-2019 – Одобряване на ПУП- Парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект: ‘Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на ‘НЕТГРАД’ ООД в землището на гр. Пловдив, община Пловдив                   

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-1989/ 21. 08. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

18.19XI-288 /23-08-2019 – Одобряване на ПУП- Парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект: ‘Подземен оптичен кабел от съществуващ оптичен кабел пред ПИ с ИД 56784.19.255 до ПИ с ИД 56784.18.16 по КК на гр. Пловдив, община Пловдив                      

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-1989/ 21. 08. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

19. 19XI-361/25-09-2019 – Допълнение на ‘Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми  обекти на територията на публичните пространства на пешеходна зона I нагр.Пловдив: пл. ‘Централен’, ул. ‘Княз Ал.Батенберг’, пл. ‘Римски стадион’, ул. ‘Райко Даскалов’ – попешеходен мост и прилежащи пешеходни пространства’ – в обхвата на Зона B

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

20. 19XI-299/09-09-2019 – Вземане на решение за отмяна на решение № 72, взето с протокол № 4 от 28.02.19 г. на Общински съвет – Пловдив, за отдаване под наем за срок от пет години, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на части от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се  в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ‘Пешеходен подлез при аптека Марица’

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

21. 19XI-300 /09-09-2019 – Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от десет години на Агенция за социално подпомагане, а именно: 1.Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.134 с площ 141, 50 кв.м., ул.’Трети март’;  2. Сграда с идентификатор 56784.526.270.6, застроена площ 108 кв.м., р-н ‘Източен’, ул.’Ландос’ №14; 3. Сграда с идентификатор 56784.518.1495.2, застроена площ 124 кв., бул. ‘Шести септември’ № 77 а; 4.Сграда с идентификатор 56784.540.210.1, с площ от 94 кв.м., р-н ‘Тракия’, ул.’България’ № 4; 5.Самостоятелен обект с идентификатор 56784.506.832.2.2, с площ от 87, 45 кв.м., р-н ‘Северен’, бул. ‘Марица’ № 21

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

22. 19XI-297/05-09-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, ул. ‘Д-р Георги Вълкович’ № 3 на Сдружение ‘Регионална занаятчийска камара – Пловдив’

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

23.19XI-303 /09-09-2019 – Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н ‘Централен’, бул.’Руски’ № 86 , на Фондация ‘Щедрост и милосърдие – 2006′.                

Вносител: инж. Йордан Калев – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

24. 19XI-321 /11-09-2019 – Даване на разрешение на управителя на ‘КОЦ – Пловдив’ ЕООД за закупуване на медицинска апаратура и медицинско оборудване с прогнозна стойност до 161 370 лв. без ДДС, със собствени финансови средства                     

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

2519XI-322 /11-09-2019 – Даване разрешение на управителя на ‘Център за психично здраве – Пловдив’ ЕООД за закупуване на нов лек автомобил, с прогнозна стойност до 25 000 лв. с ДДС, със собствени финансови средства        

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив      

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

26. 19XI-319/11-09-2019 – I. Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ I-Пловдив’ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижими имоти: 1) помещение с площ от 5.8кв.м.; 2) помещение с площ от 21.50 кв.м.; 3) помещение с площ 30 кв.м.; 4) две помещения с обща площ 30.60кв.м.,вкл. в капитала на дружеството; II. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ I-Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем на недвижими имоти- помещения, съгласно т.1

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

27. 19XI-364/25-09-2019 – 1.Даване разрешение на управителя на’ДКЦ  I – Пловдив’ ЕООД да проведе публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на недвижими имоти, собственост на дружеството2. Утвърждаване на тръжните документации на ‘ДКЦ  I – Пловдив’ ЕООД  за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив                 

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

28. 19XI-362/25-09-2019 – Даване разрешение на управителя на ‘ДКЦ I – Пловдив’ ЕООД да сключи имуществена застраховка със ‘ДЗИ – Общо застраховане’ ЕАД и застраховка  ‘Професионална отговорност на лица упражняващи медицинска дейност’ със ЗД ‘Евроинс’ АД за срок от една година

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив      

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

29.19XI-325 /11-09-2019 – Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ ‘Св.Мина’ – Пловдив’ ЕООД – с едноличен собственик на капитала община Пловдив             

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

30. 19XI-281/02-08-2019 – Приемане на план за противодействие на тероризма на територията на община Пловдив на основание решение на МС № 669/02.11.2017 г.

Вносител: Йордан Ставрев – Зам.-кмет на община Пловдив     

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

31. 19XI-340 /11-09-2019 – Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП ‘Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив’.                 

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

32. 19XI-330/11-09-2019 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане  на спортни дейности в община Пловдив

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

33. 19XI-316/11-09-2019 – Отчет за изпълнение на решенията, взети от ОбС-Пловдив за следните периоди: 1. 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019; 2. 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 г.- отчетени с Решение № 373, протокол № 17/ 11. 10. 2018 г. и Решение № 26, протокол №2/30.01.2019г., ‘в процес на изпълнение’; 3. 01. 01. 2017 г. -31. 12. 2017 г.-отчетени с решение № 373, протокол № 17/11.10.18 г. ‘ в процес на изпълнение’; 4.01.01.2016 г.-31.12.2-16 г. – отчетени с решение № 373, протокол № 17/11.10.2018 г. ‘в процес на изпълнение’; 5. .1.01.2015 г. – 31.12.2015 г. – отчетени с решение № 373, протокол № 17/11.10.2018 г. „в процес на изпълнение“.                    

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на община Пловдив, съгласно заповед № 19ОА-2133/ 05. 09. 2019 г.

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

34.19XI-307/09-09-2019 – Реновиране на сграфито, създадено от известния Пловдивски художник Георги Божилов – Слона, разположено на източната фасада/калкан на жилищна сграда в гр. Пловдив на ул. Съборна №2, в подхода към Стария град – къща паметник на културата/сграда с идентификатор 56784.519.707.1

Вносител: арх. Цветелин Цоневски – общински съветник

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

35. 19XI-369/26-09-2019 – Определяне на Зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти /СПО/ в имот 56784.555.303, в публична общинска собственост, югозападно от УПИ XVI-1050 /ПИ с ид. 56784.555.254/, кв.65, по плана на кв. ‘Дружба’ гр.Пловдив

Вносител: Николай Чунчуков – Кмет на район „Източен“         

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

36. 19XI-367/26-09-2019 – Прилагане на разпоредбата на §13 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив                  

Вносител: Димитър Колев – Кмет на район „Западен“

Гласувайте:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

 

САВИНА  ПЕТКОВА

Председател на Общински съвет – Пловдив

Вашето мнение